Yüzeyel mesane kanseri nedir?

Yüzeyel mesane kanseri, yada kasa yayılmamiş mesane kanseri; Mesane içine hudutlu, mesane duvarına yani mesane kas katmanına yayılmamış mesane kanseri, öbür ismiyle ‘KASA İNVAZE OLMAMIŞ’ mesane duvarının derin katmanlarına kadar büyümemiş kanseri tabir eder. Yayılma derinliğine nazaran yüzeyel mesane kanserinin üç evresi vardır. Ta evreli tümörler mesanenin iç astar katmanıyla sonludur. T1 tümörler, mesane iç katmanının altındaki bağ dokusuna yayılmış lakin mesane duvarı kasına kadar ilerlememiştir. Tis evre tümörler ise birebir vakitte in situ kanser (CIS) olarak da bilinirler, mesane iç astarı ile sonludur lakin mesanenin daha derin katmanlarına yayılma açısından potansiyel olarak yüksek risk taşıyan yüzeyel tümörlerdir. Ta ve T1 evre tümörler, ekseriyetle üzüm salkımı biçiminde yahut karnabahar üzere (papiller diye de adlandırılır) ve mesanenin ortasına yanlışsız büyürler, daha derin mesane katmanlarına hakikat büyümezler. Bu tümöral yapılar, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-MT) denilen bir yolla çıkartabilir. CİS ise tekrar mesane iç astarına hudutlu, düz , kadifemsi-otsu görüntü gösteren çoklukla başka evre tümörlere eşlik eden yüzeyel mesane kanseri lezyonlardır.

TEDAVİ

1- Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-MT): Yüzeyel mesane kanserinin endoskopik cerrahi yolla rezeksiyonu(çıkarılması) sürecini söz eder . Bu metot ile hem teşhis hem de tedavi emelli yapılır, tümöral dokular imkan dahilinde tamamı yahut kısmen çıkarılır, dokular patolojik incelemeye gönderilir. Aktif ve hakikat bir TUR-MT, hastalığın tedavi sürecini tayin etmesi açısından değerlidir. Birtakım olaylarda, birkaç hafta sonra yine TUR-MT gerebilir(ReTUR-MT).

TUR-MT, hasta genel anestezi yahut spinal anestezi altında, rezektoskop üretradan geçirip mesanenin içerisine ilerletilir ve özel bir çalışma elemanıyla tümöral dokular yordamına uygun bir halde rezeke edilir(çıkarılır). Görülebilen tüm tümörler kazınarak, inceleme (biyopsi) için gereken tüm ek dokularla birlikte çıkarılır, kazınan bölgeler ve kanayan alanlar koter ile yakılır. TUR-MT süreci ekseriyetle 1 saati geçmez ve kısa bir mühlet hastanede kalmayı gerektirir, ve birkaç gün için idrar sondası takılı kalır.

Tüm ameliyatlarda olduğu üzere, operasyon sonrası kanama ve enfeksiyon olabilir. Semptomatik enfeksiyonlar antibiyotik ile tedavi edilir ve hastanede daha uzun kalmanıza nadiren gerek olur. Ameliyat sırasında mesanenin delinmesi pek sık değildir lakin tümör çıkarma süreci çok derine giderse gerçekleşebilir. Delinmeler, sondanın birkaç gün kalması ile ekseriyetle düzgünleşir, fakat kimi hadiselerde açık ameliyat ve mesanenin dikilmesi gerekebilir. Süreç sonrası kimi hadiselerde skar dokusu ve darlık oluşumuna neden olabilecek üretra ve mesane hasarı ortaya çıkabilr.

Ta ve T1 evre(yüzeyel) mesane tümörleri bu cerrahi süreç ile büsbütün yok edebilse de birtakım tümörler sıklıkla tekrar eder ve invaziv(yayılmış) kanser haline vakit içinde evrilebilir Bu yüzden, kanserin tekrar etmesini ve yayılmacı(invaziv) karekter kazanmasını nispeten engellemek gayesiyle, TUR-MT sonrası (2-4 hafta), patolojide çıkan sonucu gözönüne alınarak, mesanenin ilaçlarla yıkanması (mesane içi instilasyonu) sürecine karar verilir ve hastaların büyük kısmında gerekli olmaktadır.

Fotodinamik Uygulama(FDT): Fotodinamik teşhis (FDT) birtakım merkezlerde mevcut olan ek bir teşhis metodudur. Bir mesane tümörünün transuretral rezeksiyonu sırasında yapılır. Fotodinamik teşhis, kanser hücrelerinin mor ışık altında görünür olmasını sağlar ve tümörlerin daha güzel saptanması ve çıkarılmasını sağlar ve tekrarlama riskini azaltır. Ameliyattan kısa bir müddet evvel bir kateter yerleştirilir ve mesane, 5-aminolaevülinik asit yahut heksaminolaevülinik asit çözeltisi ile yıkanır. Yıkamadan çabucak sonra kateter çıkarılır. Mesanedeki kanser hücreleri, çözeltideki etkin bileşeni işler ve mor ışık altında floresan hale gelirler. FDT için hiçbir yan tesir yahut komplikasyon bildirilmemiştir.

Tekrar TUR-MT(Re-TUR-MT): Kimi olgularda bu cerrahi süreç ameliyattan 2-4 hafta sonra tekrar etme zaruriliği ortaya çıkabilir.

Bu zorunluluklar ortasında:

TUR-MT da sürecin uygun bir biçimde ve tam olarak çıkarılamamış olması

TUR-MT ile alınan dokuda hiç kas dokusu bulunmaması. Komplet olmayan yada gereğince taban dokusu alınmamışsa

Tüm T1 evreli tümörlerde

Tüm yüksek dereceli tümörlerde (primer CIS hariç)

2- Mesanenin Yıkanması-Mesane İnstilasyonu: Daha evvel bahsedildiği üzere, TUR-MT ile Ta ve T1 evreli tümörler büsbütün yok edilebilir lakin kimi tümörler sıklıkla tekrar edebilirler ve invaziv kanser haline gelebilirler. İntravezikal instilasyon tedavisi(mesane yıkama işlemi) TUR-MT sonrası çabucak tüm hastalarda düşünülmelidir. Mesane instilasyonu, ameliyattan 2-4 hafta sonra, mesanenin uygun immünoterapi yahut kemoterapi ilaçlarla, haftada bir kere 4-6 hafta boyunca yıkanması süreçtir. intravezikal tedavide ilaçlar bir sonda yardımıyla direkt mesanenin içerisine verilir, 2 saat boyunca hasta ilacı mesanesinde meblağ sonra tuvalete boşaltır.

TUR-MT sonrası Tek Doz çabucak Mesanenin Yıkanması-Tek doz kemo instilasyon:TUR-MT ile tümör büsbütün ve inançlı bir biçimde çıkarılabilirse ve invaziv bir büyüme belirtisi yoksa ameliyat sonrası hemen(ilk birkaç saat içinde) tek doz intravezikal kemoterapi instilasyonu yapılmalıdr ve bu kuraldır. Tek doz instilasyon, birden fazla alanda tümörünüz varsa, mesane duvarının derininden çıkartma süreci gerektiyse, şayet mesane rezeksiyon sırasında delinmiş olma ihtimali varsa yahut ameliyat sonrası kanama çok şiddetli ise yapılmaz.Tek doz instilasyonu, TUR-MT sonrası sıvının içerisinde yüzen tümör hücrelerini yok eder ve çıkartma sürecinin yapıldığı alanda ve gözden kaçan küçük tümörlerden kalan artık tümör hücrelerini yok etmesi içindir. Bu da hastalığın tekrarlama riskini azaltır. Süreç ameliyat sonrası takılan sondadan verilir. İntravezikal kemoterapinin en değerli yan tesirleri; tahriş ve mesanede yanma hissidir ve birkaç gün sonra bunlar tabiatıyla kaybolur.

TUR-MT sonrası ek mesanenin Kemo-instilasyonu:Ek intravezikal kemoterapi, cerrahi sonrası hastalığın ilerleyişine bağlıdır. Hastalığın tekrar etmesi ve ilerlemesi açısından düşük riskliyseniz hastalığın tekrar etme riskini düşürmek için tek doz instilasyon kâfi olacaktır ve bu standart tedavi halidir. Orta riskli tümörünüz varsa, tek doz instilasyon kâfi olmayabilir, ek kemoterapi instilasyonları gerekebilir. En ülkü kemoterapi instilasyonu sayısı ve sıklığı diye bir şey tanımlanmamıştır.

TUR-MT Sonrası BCG ile mesanenin Yıkanması İmmüno-İnstilasyon:

Bacillus Calmette-Guérin (BCG), tüberküloza neden olan mikrobun zayıflatılmış (güçsüzleştirilmiş) halidir. Bu nedenle, daha evvel geçirmiş olduğunuz tüberküloz hastalığı öykünüz varsa, bundan yalnızca şüphelenildiyse bile, bunu doktora söylemelisiniz. Geçmişte almış olabileceğiniz farklı immünoterapilerden de bahsetmelisiniz. BCG instilasyonu, mesane yüzeyinde bir iltihaba neden olarak bağışıklık sistemini aktive eder, kanser hücrelerini öldürmek üzere bağışıklık sistemi hücrelerini uyarır ve bu bölgeye çeker. Çoklukla TURBT’den birkaç hafta sonra tedaviye başlanır 6 hafta boyunca haftada 1 sefer verilir. Kimi olgularda uzun vadeli ‘İdame’ BCG instilasyonları gerekebilir, bazen bu yıkamalar belirli aralıklarla devem ettirileme gereksinimi doğabilir, müddet 12-36 aya çıkarılabilir.

Tüm kasa yayılmamış invaziv olmayan mesane tümörü tiplerinde, BCG tedavisinin hastalığın ilerleme riskini ve tekrar etmesini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir. Ayaktan uygulanan bir tedavidir, ilaç süreksiz bir sonda ile verilir. Hasata İdrarını yapmadan evvel ilaçlı sıvıyı ülkü olarak 2 saat boyunca mesanede tutmalıdır. BCG instilasyonu birçok protokol ile test edilmiş ve aktifliği kanıtlanmıştır, lakin hastaların bu tedaviye yanıtları değişkendir. Sonuç olarak, optimum indüksiyon instillasyon sayısı ve optimum idame instillasyon mühleti ve sıklığı belirlenmemiştir, kesin değildir, hastadan hastaya ve merkezden merkeze değişmektedir.

BCG Yanetkisi: BCG tedavisinin intravezikal kemoterapiden daha fazla yan tesirinin olduğu bilinmektedir. BCG, mesanede yanma hissi ve ateş, üşüme nöbetleri ve yorgunluk üzere gribe misal belirtilere neden olabilir. Nadiren, BCG sirkülasyon sistemi tarafından emilir ve bedenin geri kalanına girer ve önemli bir enfeksiyona (sepsis) yol açar. Bu durumda ağrı kesici ile gerilemeyen yüksek ateş hissedebilirsiniz. Anti-tüberküloz ilaç tedavisi gereksinimi olabilir, birkaç hafta müddetle alınması tavsiye edilebilir. Birtakım durumlarda, tedavinin süreksiz olarak kesilmesi, doz değişikliği yahut tedavinin durdurulması düşünülebilir.

3-Kontrol-Takip

Mesane kanserinde birincil tedaviden sonra rutin denetimler sistoskopi ile yapılmaktadır ve birinci yıl için üç ayda bir, şayet rastgele bir sorun yoksa ikinci yıl 6 ayda bir ve daha sonra yılda bir kere yapılır.

Bir cevap yazın