Testis kanseri nedir ( testis kanserinin sınıflandırması )

Testisler erkeklerin üreme sisteminin modülü olup, skrotumda(torbalarda) yerleşiktir. Temel vazifesi erkeklik hormonu (testesteron) salgılamak ve üreme hücreleri (Sperm) üretmektir.Testis kanseri, testislerde başlayan ve bazen bedenin öbür alanlarınada yayılabilen bir tümöral büyümedir. Erkeklerdeki kanserlerin %1’ini oluşturmaktadır,görülme sıklığı gitgide artmaktadır. Daha çok kuzey avrupa ülkelerinde ve iskandinav ülkelerine endemiktir. Sosyokültürel ve ekonomik düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarında daha sık gözlenmektedir. Sağ testis daha fazla etkilenmekte, çünkü risk faktörü olan inmemiş testis patolojisi sağ tarafta daha fazla gözükür. Ender olgularda iki taraflı(%2-3) olabilmektedir.. Bir kişinin hayatı boyunca testis tümörü olma riski % 0,2 dir.

Testis Kanserinin Sınıflandırması

Testis tümörlerinin histopatolojik olarak çok sayıda değişik tipleri vardır. Bunlar içinde en sık olarak klinikte karşılaştığımız testis tümörleri germinal (sperm kökenli) hücreli testis tümörleridir. Testis tümörlerinin % 90-95’i germinal hücrelidir. Geri kalanlar non-germinal (sperm dışı hücre kökenli) tümörlerdir. Embiryonal gelişme esnasında, totipotansiyel (çok istikametli gelişme yeteneğine sahip ana hücreler) germ hücreleri olağan halde diferansiye olurlarsa spermatositler oluşur. Bu totipotansiyel germ hücreleri olağandışı formda diferansiye (başkalaşım) olurlarsa seminom yahut embiryonal karsinom gelişir. Şayet embiryonal hücreler intraembiryonik gelişmeyi takip ederek, daha ileri diferansiye olurlarsa teratom gelişir. Şayet embiryonal hücreler ekstraembiryonik gelişmeyi takip ederek,daha ileri diferansiye olurlarsda koriyokarsinom yahut yolk sak tümör oluşur. Germinal hücreli testis kanserleri tedavilerindeki farklılk nedeni ile seminomatöz ve nonseminomatöz hücreli testis kanserleri olarak ikiye ayrılır.

Seminom tipi testis tümörü; her yaş erkekte görülmekle bir arada daha çok 30-40 yaş kümesi erkeklerde ortaya çıkan ve nispeten öbür testis tümörlerine nazaran daha uygun seyreden testis tümörüdür.

Seminom dışı (Non-Seminom)testis tümörleri: Emriyonel Kanser, Yolk sack tümör, koriokarsinom, teratom. Bunlar tek başlarına olabildiği üzere çoğunlukla seminomu da bir kesimi olabildiği çeşitli kombinasyonlarda, mix bir tümör olarak karşımıza çıkar:18-35 yaş kümesinde ortaya çıkan, daha agresif ve saldırgan seyreden testis kanserleridir.

1-Seminom: Testis kanserleri içinde en sık rastlanılan tümördür, her yaş erkekte görülmekle bir arada daha çok 30-40 yaş kümesi erkeklerde ortaya çıkan ve nispeten başka testis tümörlerine nazaran daha âlâ seyreden testis tümörüdür. Tek başına görülme sıklığı %35 dır. Seminomun üç başka tipi mevcuttur; klasik seminom, anaplastik seminom ve spermatositik seminom.

Prognostik açıdan dan bakıldığında üçü ortasında fark yoktur. Seminomların % 85 i klasik tip dir. % 10-15 inde sinsiytiotrofoblastik elemanlar bulunur. Bu tip seminomlarda hCG üretimi nedeniyle kanda hCG oranı yüksek bulunur. Seminomların ,% 5-10 i anaplastik tip seminomdur. Seminomların % 5-10 nu spermatositik tip seminomdur ve daha çok 50 yaş üzerindeki erkeklerde görülür.

2- Embiryonal Karsinom: Tek başına görülme sıklığı % 20 dir. 18-35 yaş kümesinde ortaya çıkan, daha agresif ve saldırgan seyreden testis kanserleridir. Adult ve infantil olmak üzere iki tipi mevcuttur. vardır. İnfantil tip ,endodermal sinus tümörü yahut yolk sac tümörü olarak da isimlendirilir.

3-Teratom: Tek başına görülme mümkünlüğü % 5 dir. Matür Teratom ve immatür Teratom olmak üzere İki tipi vardır. Matür teratom ektoderm,mezoderm ve endoderm üzere üç temel emriyonik katmanı içerirler, bu yüzden bu tümörlerin içinde her türlü organı taklit eden yapılar mecuttur(kemik, deri, diş ve başka organ hücreler).

4Koriyokarsinom:Tek başına görülme sıklığı %1’den azdır. Epey agresif ve saldırgan bir tümördür.Erken hematojen metastaz yapma özelliği nedeni ile öbür non-seminomatöz testis tümörlerinden farklıdır.

5-Mikst hücreli tümörler: Bu tümörlerin görülme mümkünlüğü % 40 civarındadır, en sık görülen testis kanserleridir. Bu tip mix tümörlerin yaklaşık ¼’ü teratokarsinomdur. Teratokarsinom, teratom ile embiryonal karsinom kombinasyonudur. Bu tümörlerin yaklaşık % 6 sında kombinasyon içinde kesinlikle seminom mevcuttur. Mix tümöerlerdeki emriyonel karsinom oranı ne kadar yüksekse tümör o kadar makus prognozludur.

6-Karsinoma insitu: Testis tümörü olan hastaların % 5,2 sinde öbür testisde karsinoma insitu rastlanmaktadır. Bunların daha sonra invaziv kansere dönüşme riski vardır.

Testis kanseri için risk faktörleri

1- Yaş 18 ila 35 yaş

2- Geçmişinde inmemiş bir testis (kriptorşidizm) öyküsü olanlar(kanıtlı risk faktörü):Testis tümörlü hastaların % 7-10’unda inmemiş testis hikayesi . İnmemiş testisde kanser gelişmesinede rol oynayan birtakım faktörler suçlanmaktadır. Bunlar ortasında; olağandışı germ hücre morfolojisi, yüksek ısı, testis kanlanmasında bozukluk, endokrin disfonksiyon(hormonal işlev bozukluğu), gonodal disgenezi (genital gelişim bozukluğu) sayılabilir. İnmemiş testisli hastalarda testis tümörü gelişme riski olağan beklenenden 3 ila 14 misli daha fazladır.İnmemiş testis hastaların yaklaşık % 5 ila 10 unda karşı taraf da olağan lokalizasyonyon da ki testis de tümör gelişme riski vardır.

3- Hipospadias(peygamber sünnetli), doğuştan idrar deliğinin olağan yeri dışında bir alana açılması üzere genital gelişim bozukluğu

4- Kısırlık, sperm sayı ve morfolojinde önemli anormallik olması.

5- Olağandışı testis gelişimi, atrofik(küçük)testisi olması

6- Aile hikayesi, kromozom Xq27 üzerindeki gen değişiklikleri,daha evvel testis kanseri geçiren hastalar(kanıtlı risk faktörü)

7- Beyaz Irka mensup olmak

8-Genetik faktörler(Bcl-2, p53,EGF, Rb üzere genlerin rolü)

9-Testiküler mikrolitiazis(kalsifikasyonlar)

10-Annede endojen yahut eksojen östrojen fazlalığı. Hanile annelere dışarıdan östrojen verildiğinde erkek bebeklerde testis kanseri gelişme riskinin çok arttığı bilinmektedir.

11-Testiküler travmalar

12-Sosyokültürel ve ekonomik seviye

Belirtileri

Testislerde olağandışı büyüme ve sert kitle/yumru hissedilmesi ve fark edilmesi en yaygın bulgu ve şikayet olarak karşımıza çıkmaktadır. Lakin elle hissedilen her kitle yahut yumru kanser değildir. Bunu dışında testisde ve skrotumda ağrı(%10-15) hissedilebilir. Testis kanseri bedenin öteki kısımlarına yayılmışsa(metastaz), künt ağrılar yahut bu alanlarda birtakım sertlikler hissedelebilir. %10-15 hastada tümör ile birlikte hidrosel saptanabilir.

Hasta kendisini, bilhassa sıcak bir banyodan sonra, elleriyle muayene edebilir, iki testisi birbiri ile kıyas edebilir, ve olağandışı bir büyüklük, sertlik yahut kitle hissetmesi durumunda kesinlikle tabibe başvurmalıdır. Hastalar öksürük, nefes darlığı (akciğer metastazı), karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı-kusma (retroperitoneal bölgede metastaz) üzere metastaz yaptığı alanlara ilişkin şikayetlerle gelebilir.Teşhis

Hastanın kıssası ve özgeçmişi ve muayenesi yöntemine uygun bir biçimde bakıldıktan sonra ultrasonografi ve kıymetli tümör belirteclerini de (Tumor markerleri) içine alan bir ekip kan testleri gerekmektedir. Testis tümörlerine biyopsisisi pek önerilmez, yapılmaması kuraldır, çok özel durumlar dışında yapılmaz. Ameliyat esnasında frozen patolojik (anında patolojik inceleme) inceme için biyopsi kimi olgularda devreye alınabilir.

Kan Testleri: Temel olarak, Beta- Human korionik gonodtropin (Beta-HCG), Alfa-fetoprotein(AFP) ve Laktik Dehidrogenaz (LDH ), üzere tümör beliteclerini içerir, bunların birinin yahut birkaçının düzeyinin yüksek olması, hem kanserin tipini belirlemede, tedavi kararı vermede ve takiplerde kullanılmaktadır. Seminom dışı tümörlerde; % 40 – 70 AFP yahut hCG yüksekliği, % 20 – 60 LDH yüksekliği, Seminomlarda ise % 15 – 20 hCG, % 20 – 60 LDH yüksekliği saptanmaktadır. Saf seminom ve koriokarsinomda AFP yükselmez Ayrıyeten Plasental Alkalen Fosfotaz(PLAP), Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve Gamma-glutamil transpepdidas(GGT) üzere belirteçlerde bazen kullanılmaktadır.

Ultrasonografi(USG): Testisteki kitlenin yapısı, tabiatı, büyüklüğü, başka dokular ile olan bağlantısı ve yaygınlığı hakkında bize çok kıymetli bilgiler verir. Ayrıyeten testis kanseri öncülü ve risk faktörü sayılan mikro kalsifikasyonlar (Mikrolitiyazis “mikrolitler” -Kumsu ve mikro kireçlenmeler) saptanabilir. USG testis kanserini saptamada temel görüntüleme sayılmaktadır, ayrıyeten metastazların görüntülenmesinde de kullanılabilmektedir.

Manyetik rezonans görüntüleme(MRI): Testis kitlesinin saptanması, yapısını ve tabiatı hakkında fikir vermesi yanında metastazların saptanmasında ve evrelenmesinde de bize yol göstericidir. Ayrıyeten biyopsi alımında klavuz olarak kullanılabilir.

Yayılım: Testis kanserleri; koriokarsinoma hariç tüm metastazlarını lefatik yolla yapar. Koriokarsinom hematojen yolla, atipik yerlere ve erken metastaz yapmaktadır ve başka tiplere nazaran prognozu berbattır.. Testis tümörlerinin primer olarak metastaz T1 ile L4 ortasındaki, ve böbrek etrafı ana damar (Aort ve vena kava) etrafındaki lenf nodüllerine yapmaktadır. Testis, börekle birebir konjenital orijini paylaştığı ibu alanlara metastaz yaparlar.

Evvel metastazlar bu bölgede yerleşir daha sonra adım adım üst bölgelere akciğerde mediasten kısmına ve supraklaviküler lenf nodullerine metastazlar gerçekleşir. Üste hakikat metastazlar olurken, tıpkı vakitte lenfatik yayılım aşağıya bölgelere, iliak lenf nodüllerine, yanlışsız da gerçekleşir. İleri evlerede, akciğer, karaciğer, kemik ve beyin metastazları görülür.

Evreleme

Yüksek radikal orşiektomi ameliyatını takiben hastalığın evrelendirilmesi için, tümörün histolojik yapısı ve özellikleri belirlenir. Ameliyat sonrası tümör belirleyicilerin (HCG, AFP) bedellerine tekrar bakılır. Akciğer, karın ve pelvis tomografisi yapılır. Royal Marsden sınıflaması yahut Amerikan Birleşik Kanser Komitesi ( AJCC) nin TNM sınıflaması kullanılır. Kanserin tedavi formunun karında ve takibinde yol gösterici olan tümör yaygınlığının etaplarını ve seviyesinini gösteren bir sınıflamadır. Burada primer tümör odağının yaygınlığı(T), Lenf düğümlerene yayılması ve yaygınlık derecesini(L), uzak organ metastazlarını (M) ve tümör belirteclerinin varlığı ve düzeyi (S) baz alınarak sınıflama yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeden sonra testis kanserleri şu biçimde evrelendirilir:

Royal Marsden sınıflamasına nazaran evreleme:

Evre I: Testise hudutlu bir kanser, öbür alanlarda tümör saptanmaz

Evre II: Lenfatiklare yayılım mevcut(a: 2cm’den küçük büyüklüte karın içi lenfatiklere yayılım; b: 2-5 cm’den büyük lenf bezlerine yayılım, c: 5cm’den büyük kitle yapmış lenfati yayılım)

Evre III: Diafram üstü lenf düğümlerine yayılım

Evre IV: Uzak organ metastazı kelam konusu (akciğer, karaciğer kemik, beyin vs)/ kan yolu vilayet yayılım

Ayırıcı Teşhis:

Testİs tümörü, skrotum içi öbür hastalıklarla kolay kolay karışır. Bu nedenle testis tümörlü hastalaraın yaklaşık % 25 birinci muayenede yanlış teşhis almaktadır. Testis kanseri ile karışan hastalıklar ortasında; epididimit yahut orşioepididimit, hidrosel ki bazen testis tümörü ile birlikte görülebilir (%10-15), spermatosel, hematesel, varikosel, tüberküloz orşit, ve epidermoid kist sayılabilir.

Testis kanserlerinin prognozu ve tedaviye yanıtı öbür organ kanserlerine nazaran daha âlâ ve tadaviye daha uygun yanıt vermektedir, bilhassa erken evrede yakalandığında kür (Hastalıksız hale gelme) talihi yüksektir. Bahsedildiği üzere testis kanserlerinde prognoz hastalığın evresine, hücre tipine (seminom yahut non-seminom), uzak organ mesatazı olup olmamasına, bilhassa non-seminom kanserlerdeki serum belirteclerinin düzeyine ve kişisel ve ailesel testis tümörü geçmişinize bağlıdır. Non-seminomatöz tümörlerdeki emriyonel karsinom oranı ne kadar yüksekse o ölçüde prognoz berbattır.

Tekrar yolk sack tümörün olması prognozun nispeten âlâ olduğunun göstergesidir. Primerpür koriokarsinomun görülme yaşı düşük ve prognuzu nispeten berbattır. hastalar kimi risk kümelerine ayrılır buna nazaran hastanın tedavi ve takipleri tanzim edilir. Makûs prognostik faktörlerden hiç biri bulunmayan hasta düşük riskli, 1 yahut 2 makus kötü risk faktörü olan hasta orta riskli, 3-4 faktörü olan yüksek riskli hasta olarak kıymetlendirilir.

Risk faktörleri ortasında: orşiektomi materyelinde histolojik olarak embiryonal karsinom varlığı berbat prognostik risk faktörü sayılır ve embiryonal kanser total tümördeki oranı bile değerlidir. ayrıyeten, yolk sac tümörün bulunması güzel prognostik faktör sayılır, tekrar lenfatik ve / yahut vasküler invazyonun bulunması berbat risk faktörü sayılmaktadır.

TEDAVİ

1-Orşiektomi: Testis kanserinde birinci basamak tedavi kanserli testisin ve eklerinin(epididim, kordon ve funukulus) cerrahi yolla çıkarılmasıdır, şayet teşhiste kuşkulu bir durum varsa ameliyat esnasında gereği halinde frozen patolojik inceleme yapılır ve ona nazaran karar verilir. Çok özel durumlarda (tümörün iki taraflı olması, hastanın tek testisli olması vs) yalnızca testisin kanserli kısmı alınabilir. Testis cerrahisi torbadan(skrotum) değil daha üstten, kasıktan, yapılan kesi ile yapılır (yüksek inguinal orşiektomi). Doku patolojiye gönderilir, patoloji ve görüntüleme incelemelerin sonucuna nazaran ek tedavi muhtaçlığı olup olmadığı belirlenir. Ek tedaviler; ek cerrahi teşebbüsler, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini kapsar.

Testis kanserleri radyoterapi ve kemoterapiye epeyce güzel yanıt vermektedir. Testis alındıktan sonra birebir seansta yahut daha sonra kozmetik açıdan yahut ruhsal münasebetlerle testis protezi yerleştirilebilir. Fazla komplikasyonları olan bir cerrahi değildir. Ameliyattan sonra erken devirde kanama ve enfeksiyon gelişebilir. Uzun periyotta kısırlık(fertilite index’inde düşme ve erkeklik hormonu (testesteron) üretiminde/seviyesinde azalma olabilir.

Kısırlık ihtimaline karşılık ameliyat öncesi yahut ek tedavi öncesi uzun periyodik saklanmak ve ileride mümkün kısırlık durumunda kullanılmak üzere sperm bankasına birkaç semen örneği verilerek koruma edilir. Fakat testis kanseri tedavisinden sonra doğal yoldan baba olma bahtı ekseriyetle devam etmektedir.

2-Ek Cerrahiler:

a-Diğer testisten biyopsi yapılması: Testis de karsinoma insitu görülebilme mümkünlüğü % 1- 5 ortasında değişmektedir. Testis tümörlü hastalarda orşiektomi sonrası tümör ile birlikte karsinoma insitu bulunması durumunda öbür testise biopsi yapılarak karsinoma insitu araştırılmalıdır. Şayet kalan testis inmemişse, küçük (atrofik) ise sperm kalitesi ve parametreleri âlâ değilse biyopsi yapılabilir, şayet onda da kanser hücreleri var ise kemoterapi ve/veya kemoterapi yapılabilir, bazen o testisin de cerrahi olarak alınma gereksinimi doğabilir. Bu durumda hasta ömür uzunluğu hormon takviyesine muhtaçlığı olur.

b-Lenf yayılımların Çıkarılması(Retroperitonial lenf nodu diseksiyonu-PDNLD): testis kanserleri ekseriyetle konjenital oluşum yeri (orjini) nedeniyle karın art kısım, böbrek etrafı / düzeyi, aort ve büyük damaların etrafındaki lenfatiklere yayılır. Bunların çıkarıma sürecine retroperitonial lenfadenektomi denilmektedir. Bu süreç Ervre I non-seminom tümörlerde, kemoterapiden sonra kalan artık dokulara yahut sonradan gelişen kitlelere yapılmaktadır. Bu cerrahiden sonra sempatik hudut zinciri etkilenebilir, hasralanabilir, bu durumda ejekülasyon bozuluğu yani meninin mesaneye kaçması, dışarıya çıkmaması sözkonusu olabilir. Bu da doğal yoldan çocuk sahibi olma talihini oradan kaldırmaktadır, ve yardımcı üreme tekniklerine gereksinim duyulmaktadır. Bu durumu düzeltmek için verilecek ilaçlar çok tesirli olmamaktadır. Ayrıyeten bu cerrahi sürecin ereksiyon üzerine olumsuz tesirleri bazen olabilmektedir. Bu yüzden ameliyat öncesi bu bahisler hakkında hastanın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

c-Metastazektomi(Uzak orhan metastazların cerrahi yoldan çıkarılması): Akciğerde, karaciğerde yahut beyinde, kimi olgularda, bu organlardaki metastaz odakları cerrahi çıkarılma muhtaçlığı olabilir, bilhassa ve tipik olarak kemeterapi sonrası kalıntı dokular çıkartılır.

3-Kemoterapi(KT): Testis kanserlerin çabucak her tipi kemeterapiye epeyce hassas tümörlerdir, ve faal bir formda kullanılmaktadır. Cis-platin tabanlı üçlü kombinasyon BEP (bleomisin+Etoposit+Cis-platin) birinci basamak (first line) kemoterapinin temelini oluşturmaktadır. 3 hafta aralıklarla 3-4 kür standart tedavidir. Kimi hastalarda bilhassa Evre I seminomda tek casus Karboplatin tek başına kullanılmaktadır. Kemoterapinin kimi yan tesirleri vardır ve bunlarla uygun bir biçimde üstesinden gelinebilir.

3-Kemoterapi(KT):

-Enfeksiyon:KT ilaçları beden drencini düşürmekte, kemik iliği baskılanması sonucu lokosit ölçüsü düşmekte ve enfeksiyonlara açık hale gelebilmektedir. Ateş ve, titreme ile kendini gösterir, antibiyotikler muhtaçlığı olabilmektedir.

-Öksürük: Bleomisinin bir yan tesiri olarak yahut akciğer enfeksiyonun sonucu ortaya çıkabilir

-Saç Dökülmesi:Geçicidir, çoklukla 3-6 ay içinde tekrar büyür

-Semen Kalitesinde Bozulma: Ameliyattan sonra uygulanan KT ve RT’e bağlı olarak semen kalitesinde bozulma ve kısırlık gelişebilir, yukarda anlatıltığı üzere bu tedaviler öncesinde sperm bankasına bir kaç kere semen verlerek saklanması önerilir.Böylece ilerde oluşabilecek kısırlık durumunda bu örnekler yardımcı üreme tekniklerinde kullanılır. Fakat semen kalitesindeki bozukluk çoklukla geçicidir, ve bu hastalar doğal yoldan baba olma talihi yüksektir.

-Yorgunluk: Çoklukla kısa müddetli yorgunluklar olabilir, hasyaya etkin ve hareketli olması tavsiye edilir

-Mide Rahatsızlığı(Mide Bulantısı): KT müddetince birtakım mide rahatsızlığı bulantı ve iştahsızlık olabilir. Bulantı kesici ilaçlar, yüksek kalorili diyet içecekler önerilebilir yahut şikayetler devam ederse bir diyetisyende yardm alabilir.

-İshal: KT ilaçlarına bağlı ishaller olabilir, ishal kesici ilaçlar, bol sıvı ve düşük lifli diyet önerilebilir.

-Ağız yaraları: G Süreksiz aft ve yaralar olabilir, ağız hijyeni ve karbonat gargarası tavsiye edilir

-Tat alma ve duyma işlevinde hassasiyetler

-Deri yahut tırnaklarda birtakım değişiklikler:Radyoterapiye bağlı güneş yanığı üzere kırmızılıklar olabilir, nemlendirici önerilir, bu durum geçicidir.

-El yahut ayak parmaklarında karıncalanma

4-Radyoterapi(RT): Başta seminomda olmak üzere öteki birtakım testis kanserler olgularında radyooterapi önerilmektedir. Bilhassa seminom olgularında hayli tesirlidir. Ayrıyeten karın içi testis kanseri metastazları için epey yeterli bir seçenektir. Yan tesirleri kemoterapiye nazaran daha hafiftir.

TAKİP

Nizamlı aralıklarla 3-4 ayda bir, her şey yoluda giderse 5 yıl takip edilir. Takiplerde muayene, kan testleri,göğüs grafisi ve tomografi yapılır gereği halinde PET-CT önerilebilir

NÜKS

Takip sırasında yeni kanser odakları gelişebilir.Bunların tedavisi tekrar cerrahi, KT ve RT ile epeyce başarılı bir biçimde yapılmakta ve üstesinden gelinmektedir. yani nüks durumunda bile muvaffakiyet talihi yüksektir.

KANSERİİLE YAŞAMAK: Kanser tanısı hastalar için epey gerilimli ve bunaltıcıdır bir durumdur. Testis kanserleri hakkında hasta ne kadar bilgilendirilirse, bu dertlerin üstesinden gelmesi okadar olaylaşır.

1-Tek testis ile yaşamak: Aslında sağlıklı tek testis ile ömrünün sonuna kadar bir sorun yaşamadan(cinsel yahut kısırlık vs) hayatını devam ettirebilir, çoklukla tek testis kâfi olmaktadır. Lakin kozmetik ve ruhsal bir eksiklik yaşayabilir bunu için testisi alınırken yahut ileriki bir devirde testis protezi (slikon testis) konularak bu eksiklik giderilebilir. Tek testili olmak doğal yoldan baba olma bahtını azaltabilmekle bir arada bu hastaların büyük çoğunluğu sorun yaşamazlar, gerekirse tedavi öncesi sperm bankasına verdiği sperm örneği bu maksatla kullanıabilir. Tekrar kimi hastalarda bu tedaviler sonrasında tek testisin ürettiği erkeklik hormonu(Testesteron) yetersizliği yaşayabilirler , bu durumda dışardan testesteron desteği yapılabilir.

2-Testesteron eksikliği:Testis kanser tedavisinden sonra ortaya çıkabilecek Testesteron yetmezliği durumunda hastalar; yorgunluk, cinsel isteksizlik (libido kaybı), göğüs dokusunun büyümesi(Jinekomasti), yahut beden kıllarında, tüylerinde ve sakalda azalma azalma şikayeti ile başvurabilirler. Serum testesteron düzeyi olağan olsa bile bu şikayetler olabileceği üzere, lakin genelde bu şikayeti olanlarda serum testesteron düzeyi düşük bulunur , bu durumda testesteron desteği ile bu sıkıntıların büyük bir kısmı çözüleblir.

3-Partnerin Korunması: Testis kanseri enfeksiyon değildir, partnerine cinsel yolla bulaştırma kelam konusu değildir, cinsellik kanser tedavisine ziyan vermez. Lakin KT alındığı periyotta prezervatif kullanılmasına da yarar var, semendeki KT ilaçları partnerine ziyan verme ihtimali böylece ortadan kalkar.

4-Cinsellik: Testis kanserinin tedavisi, cinselliğe mani teşkil etmemektedir. Bu tedaviler genelde cinsellik ve doğurganlıkta (Kısırlık) pek sorun yaşanmamakla bir arada hastalar kimi problemler yaşayabilirler. Testis cerrahisinden sonra boşalmada(ejekülasyonda) birtakım meseleler ortaya çıkabilir. Bilhassa retroperitonial lenfadenektomi (RPNLD) bu çeşit meselelere yol açması beklendiğinden bu cerrahiye aday hastalar ameliyat evvel kesinlikle bilgilendirilmeli ve ameliyattan sonra ejekülasyon zorluğu yahut retrograd ejekülasyon sorunu yaşayabileceği söylenmelidir. Bu durumda doğal yoldan çocuk sahibi olama talihi olmayabilir, yardımcı üreme tekniklerine başvurma gereksinimi olabilir. Verilecek ilaçlar tesirli olmayabilir. Tekrar RPNLD ameliyatinda oluşabilecek hudut hasarından sonra ereksiyon sorunu yaşanabilir, gerekirse ilaç tedavisi önerilir.

5-Cinsel istekte azalma(Libido kaybı): Testis kanseri hastaların tedavisinden sonra, çoğunlukla süreksiz de olsa, libido kaybı yaşanabilir. Bu kısmi testesteron eksikliğinden, kanser tedavisinin yarattığı stressden ve kimi his ve düşünsel sıkıntılardan kaynaklanabilir.Hastanın bunu süreksiz bir durum olduğunu ve bununla beraberce üstesinden gelinebileceği anlatılmalıdır.

6-Doğurganlığın korunması(Kısırlığın Önlenmesi): Üstte altıldığı üzere testis kanseri tedavisinden sonra semen kalitesinde çoğunlukla geçicide olsa bozulama ve doğurganlık şndexinde azalma olabilir. Çocuk sahibi olma isteği varsa ameliyat öncesi sperm bankasına semen örnekleri kesinlikle verilmesi önerilmelidir.

7-Sosyal ve ruhsal tesirlerin ele alınması: Kanser tedavisinden sonra, tasa, öfke yahut depresyon yaşanabilmektedir. Bu kanuda ruhsal danışmanlık alınabilir, toplumsal sıkıntıları çözecek ailesel yardım istenebilir.İhtiyac olması halinde dert ve anxite giderici yahut anti depresan ilaçlar başlanabilir.

Bir cevap yazın